s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เป็นสถานที่สอบ ธรรมสนามหลวง

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เป็นสถานที่สอบ ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ของ ศพอ.วัดกุฎีดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะครูเป็นกรรมการคุมสอบ มีนักเรียนโรงเรียนปริยัติรังสรรค์เข้าสอบทั้งสิ้น ๙๘๓ คน โดยมีพระครูวชิรปัญญานุโยค ดร. เจ้าอาวาสวัดกุฎีดาวเป็นประธานสนามสอบ

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม