s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และต้องขอขอบคุณวิทยากร(ข้าวแช่) เป็นอย่างมากที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ ในครั้งนี้

นักเรียนระดับปฐมวัย