s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

กิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ตามโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559 พระครูวชิรปัญญานุโยค ดร. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกุฎีดาว ประธานเปิดโครงการ และนางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดโครงการ และให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558