s1.jpgs2.jpgs3.jpgs4.jpgs5.jpgs6.jpg

"โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ"

    ปีการศึกษา ๒๕๕๔    โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ได้จัดทำโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้ชื่อว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดกุฎีดาว   โรงเรียนจึงได้ใช้ชื่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม ๑๒ ประการตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับผู้เรียนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีและภูมิปัญญาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ได้เล็งเห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางครอบครัวที่อยู่ในแหล่งชุมชน เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก ยากจน และมาจากหลากหลายวัฒนธรรม ทำให้เกิดปัญหาในสังคมมากมาย จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสนับสนุนนโยบายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังตั้งอยู่ในบริเวณวัดและเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดด้วย

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ นักเรียนทุกคนมีปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ลดน้อยลง มีสติปัญญาดีขึ้น มารยาทเรียบร้อย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

สรุปโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียน ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและดำเนินโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้จาก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตาม