ปฏิทินกิจกรรม

 วัน เดือน ปี  การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ   หมายเหตุ
 เดือนพฤษภาคม-มีนาคม      
 10 พ.ค.2559 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

          - จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน และกำกับติดตามการทำงาน
 นางวราภรณ์   แฉ่งฉายา  ฝ่ายธุรการ

พ.ค.2559 – มี.ค.2560

(ตลอดปีการศึกษา)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรฝ่ายปกครอง

      - งานกิจกรรมนักเรียน

          - งานส่งเสริมคุณธรรม

นายวีรพงษ์   เกษมสงคราม

นายเสรี     ธาราบัณฑิต
 ฝ่ายปกครอง

พ.ค.2559 – มี.ค.2560

(ตลอดปีการศึกษา)

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

      - กิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย

      - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

          - กิจกรรมงานศพนักเรียนและผู้ปกครอง

นางสาววรรณา   พึ่งผล

นางพัชรี   บุตรเนตร

นางสมบัติ     พวงทอง
 ฝ่ายปกครอง

พ.ค.2559 – มี.ค.2560

(ตลอดปีการศึกษา)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารองค์กร

ฝ่ายบริการ

      - งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา            

          - งานเวรยามตอนกลางคืน
 นายประวิช   วงศ์บัวงาม  ฝ่ายบริการ

พ.ค.2559 – มี.ค.2560

(ตลอดปีการศึกษา)

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

     - กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่โสตทัศนศึกษา            

          - กิจกรรมบริการยานพาหนะ
 นายประวิช   วงศ์บัวงาม  ฝ่ายบริการ

พ.ค.2559 – มี.ค.2560

(ตลอดปีการศึกษา)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

ฝ่ายวิชาการ

     - งานหลักสูตรสถานศึกษา

     - งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     - งานประกันคุณภาพภายใน

     - งานนิเทศภายใน    

          - งานวัดผลประเมินผล

นายถาวร  ศรีเกตุและคณะ

ฝ่ายวิชาการ