"พันธกิจ / เป้าหมาย"

พันธกิจ (Mission)

         ๑สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง

         ๒.  พัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา

         ๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  ศิลปะและดนตรี

         ๔.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย 

ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

         ๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  รักกีฬา  ศิลปะ  ดนตรีและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

         ๖.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามศักยภาพของ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

         ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความชำนาญเฉพาะด้าน

         ๘.  สร้างจิตสำนึกให้บุคลากร  มุ่งมั่น  รักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย

         ๙.  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และนำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

         ๑๐.  พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

         ๑๑.  ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่  การใช้สื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษา  เทคโนโลยี

และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

         ๑๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน  หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย (Goal)

         ด้านผู้เรียน

         ผู้เรียนทุกคนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย

และมีวินัยในตนเอง

         ๒.  ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้าน

         ๓.  ผู้เรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

         ๔.  ผู้เรียนทุกคนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา

         ๕.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย  นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

         ด้านครู

         ๑.  ร้อยละ ๙๕  ของครูผู้สอน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         ๒.  ร้อยละ ๘๐  ของบุคลากร  นำสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีไปใช้ในการทำงาน

และการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         ๓.  บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         ๔.  ร้อยละ ๘๐  ของครูผู้สอน  มีมาตรฐานวิชาชีพครู

         ๕.  บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง  รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความเป็นไทย

         ด้านการบริหารจัดการ

         ๑.  มีหลักสูตรสถานศึกษา

         ๒.  มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย

         ๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้

         ๔.  มีอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมและวัสดุครุภัณฑ์

ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

         ๕.  โรงเรียนสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

         ๖.  โรงเรียนร่วมกับชุมชน  หน่วยงานทางการศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ